ארגון הנכים בישראל המיוחד
צור קשרדלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

מכרז אספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד

התראה מפני כשלים במכרז
"אספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד"

האם מישהו במשרד החינוך החליט שניתן להיות חכם על חלשים? לחסוך דווקא על חשבון האוכלוסייה החלשה והפגועה ביותר במערכת החינוך שלנו?

משרד החינוך עלול לפגוע קשות באיכות השירות הרפואי שמקבלים ילדי החינוך המיוחד ולצמצם את היקף השירותים ושעות הטיפול שמוקדשות לכל ילד. מדובר בפגיעה באוכלוסיית התלמידים הפגועים ביותר במערכת החינוך – ילדים פגועים בעלי נכויות פיזיות ונפשיות קשות, חלקם מקרים סיעודים מורכבים שאף נזקקים – בשגרה ומידי יום ביומו להזנה חיצונית ולטיפולים פולשניים,
מעתה יטפלו בילדי החינוך המיוחד עובדים פחות מיומנים, חסרי ניסיון מוכח בטיפול בילדים, כאשר העומס על כל רופא מטפל יגבר בכ-20%. עורכי מכרז החינוך המיוחד 2014, למרות המורכבות הרפואית הגבוהה הטמונה בו, בחרו להעדיף את המציע הזול ביותר על פני השירות האיכותי ביותר לילדים החלשים ביותר באוכלוסיה.
מן הראוי היה כי משרד החינוך היה מאמץ את דפוס הבחירה של משרד הבריאות לגבי כלל ילדי ישראל, לפיו לילדינו מגיע השירות האיכותי ביותר שניתן לקבל.
הילדים שלנו פגועים יותר. אבל הילדים שלנו בשום אופן לא שווים פחות !!!

מכרז אספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד –

 השוואה בין מכרז החינוך המיוחד 2009 לבין מכרז החינוך המיוחד 2014

ומכרז בריאות התלמיד

1.      רקע

1.1.   בתאריך 26 למאי 2014 פרסם משרד החינוך ("המשרד") את מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2014").

1.2.   על פי ניירת החינוך המיוחד 2014, כ- 30,000 תלמידים עם צרכים מיוחדים בעלי לקויות מסוגים שונים בחינוך הרשמי זכאים לשירותים רפואיים וסיעודיים (משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות המונשמים באמצעות מכונה, ילדים הנזקקים לאכלה בעזרה קנולה, צינורית, ילדים בעלי פיגור בנוני, אוטיסטים ועוד).  מדובר בשירות רפואי וסיעודי לילדים עם רמת מורכבות רפואית גבוהה מאוד.

1.3.   החינוך המיוחד 2014 נחזה להיות מכרז מחיר (60%) ואיכות (40%), כלומר מכרז שמרכיבי הציון עבור איכות המציע והצוות המוצע הינם בהיקף של 40% מהציון הכולל. מקריאת ניירת המכרז עולה כי תנאי האיכות הם כאלו שכל חברה שעומדת בתנאי הסף תקבל את מלוא נקודות האיכות ולפיכך מדובר ב"מכרז מחיר" בלבד - הזוכה שייבחר בו יהיה המציע שייתן את הצעת המחיר הזולה ביותר ואשר רמת האיכות שלו לא הייתה נושא לבחינה, וזאת בניגוד למכרזים קודמים:

                      א.              המכרז הקודם משנת 2009 שבו אחוז האיכות היה 50%. להלן בהמשך המסמך יפורטו ההבדלים.

                      ב.              מכרז משרד הבריאות למתן שירותי בריאות התלמיד, המתייחס לתלמידים בריאים, בו התחרות בין המציעים לא הייתה על המחיר, אלה על האיכות בלבד.

1.4.   בעוד שבמכרז בריאות התלמיד, המדינה קבעה שהקריטריון היחיד הוא רמת האיכות והמקצועיות הרפואית, הרי שבמכרז החינוך המיוחד 2014 המדינה בוחרת לחסוך עלויות שישפיעו על התלמידים בחינוך המיוחד, אותם תלמידים עם רמת המורכבות הרפואית הגבוהה ביותר במערכת החינוך, ולקבוע שמרכיב האיכות יהווה רק  40%, (כפי שיפורט בהמשך, כל מציע שיעמוד שתנאי הסף יקבל את מלוא  40%), כך שבפועל מדובר במכרז שהוא 100% מחיר, לעומת 100% איכות במכרז בריאות התלמיד. יוצא כי משרד החינוך קבע כי המציע שיצמצם את ההוצאה על התלמידים המורכבים ביותר מבחינה רפואית במערכת החינוך, הוא שיזכה, וזאת לעומת מכרז בריאות התלמיד שבו המדינה קבעה שהמציע האיכותי ביותר יזכה.

 

2.      המכרזים

2.1.   בחודש יולי 2009 פרסם משרד החינוך מכרז 10/5.09 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2009").

2.2.   בחודש יולי 2012 פרסם משרד הבריאות את מכרז מס' 55/2012 לאספקת שירותי בריאות התלמיד ("מכרז בריאות התלמיד")

2.3.   ב- 26 למאי 2014 פרסם משרד החינוך את מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2014").

 

3.      כשלי מכרז החינוך המיוחד 2014

3.1.   השתתת התחרות בין המציעים על אמות מידה של מחיר בלבד, תגרום לפגיעה חמורה באיכות הטיפול בתלמיד החינוך המיוחד.

3.2.   יתרה מזאת, סעיפי המכרז מחייבים פגיעה מהותית בתנאי ההעסקה של האחיות, מכאן גם באיכות הטיפול הרפואי והסיעודי שיוענק בסופו של דבר לילדים הנזקקים לו ביותר – באשר הגעתם לבית הספר מותנית בהימצאות האחות האישית במסגרת החינוכית.

3.3.   המכרז מפחית בכ-20% את כמות השעות שהרופא יוכל להקדיש לכל תלמיד בחינוך המיוחד.

3.4.   פגיעה באיכות הטיפול הרפואי והסיעודי על ידי פיחות כה ניכר באמות המידה המקצועיות ובנסיון הנדרש לאספקת השירותים הרפואיים והסיעודיים לילדים עם צרכים מיוחדים.

3.5.   בחירה על פי קריטריונים של מחיר, ולא איכות, והויתור המודע  על אמות מידה קפדניות של הכשרה, התמחות, ותק וניסיון רלבנטי לטיפול באוכלוסייה המדוברת מביאים לאבסורד: מנהל שיימצא "המצטיין" על פי הכללים המקלים עד זרה של המכרז הנוכחי אפילו לא היה זוכה לרף המינימאלי של "כשיר לניהול רפואי של פרוייקט בריאות התלמיד!!!

מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד פוגע במודע ומלכתחילה באיכות השירות הרפואי שיקבלו דווקא התלמידים הזקוקים לו ביותר!!!

על משרד החינוך לאמץ את קביעות משרד הבריאות ולהגדיר אף הוא את המסגרת הכוללת של עלות השירות הרפואי והסיעודי הנדרש.

על מנת להבטיח לתלמידי החינוך המיוחד את השירות הרפואי והסעיודי הנדרש להם, על משרד החינוך לבחור בספק שיבטיח להעניק את השירות האיכותי ביותר באותה מסגרת תקציבית נתונה.

4.      פגיעה באיכות הנדרשת במכרז 2014 לעומת דרישות מכרז 2009 ולעומת בריאות התלמיד -השוואת אופן ניקוד ההצעה

4.1.   במכרז בריאות התלמיד שהוציא משרד הבריאות, מרכיב האיכות היווה 100% מהקרטריון לבחירת הספק הזוכה. במכרז החינוך המיוחד 2009 ציון האיכות היה  50%, ואילו במכרז החינוך המיוחד 2014, אפילו את המדד הנמוך הזה הפחיתו ל- 40%.

4.2.   בחינוך המיוחד 2014, הקריטריונים לקבלת ציון האיכות המקסימלי כה נמוכים, עד שכל מציע שעמד בתנאי הסף יוכל לקבל את מלוא הנקודות, ולכן מדובר על 100% מחיר, ו-0% איכות. בשונה מבריאות התלמיד ששם היה 100% איכות ו 0% מחיר. המשמעות שמי שיחסוך הכי הרבה על הילדים יפעיל את השירות הרפואי והסיעודי.

4.3.   בהחינוך המיוחד 2009 מרכיב האיכות כלל  פרק "שיטת עבודה" שבה מתאר הספק את אופן הערכות, הביצוע והבקרה על הפעילות. פרק זה אשר היווה 10% מכלל מרכיב האיכות. בחינוך המיוחד 2014 הורד פרק איכות של "שיטת עבודה".

4.4.   הורדת המשקל של התמחות וניסיון בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בחינוך המיוחד 2009 פרק "ניסיון המציע" כלל ניקוד נוסף עבור "התמחות באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים" –בחינוך המיוחד 2014 ירד סעיף איכות זה.

4.5.   ניסיון בהפעלת שירותי סיעוד על ידי אחים / אחיות בעלי הסמכה

                               א.       בחינוך המיוחד  2009 לצורך קבלת מירב הנקודות נדרש המציע להציג ניסיון של 9 שנים, בעוד שהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל 7 שנים.

                               ב.       בחינוך המיוחד 2009 דרישת הסף להשתתפות במכרז הייתה העסקה של לפחות 30,000 שעות אחיות בשנה, ואילו בהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל 20,000 שעות עבודה של אחיות בלבד.

                               ג.       בחינוך המיוחד 2009 לצורך קבלת מירב הנקודות נדרש המציע לביצוע של 90,000 שעות סיעוד, ואילו בהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל- 60,000 שעות בלבד.

                               ד.       בהחינוך המיוחד 2009 נדרש ניסיון של לפחות 50% מהשעות שבוצעו בפעילות עם ילדים ובני נוער. בהחינוך המיוחד 2014 ירדה דרישה זו.

בהתאם לתנאים אלה, חברה שהעסיקה 26 אחיות בבתי אבות או פעילות אחרת הינה  המתמודדת האיכותית ביותר להעניק שירות לתלמידים בחינוך המיוחד, תלמידים עם המורכבות הרפואית הגבוהה ביותר במערכת החינוך.

חברה זו, שכאמור על פי תנאי המכרז הינה האיכותית ביותר בהתאם לדרישות עורך המכרז, תידרש ולהעסיק 150 אחיות, בפריסה ארצית ולתת שירות רפואי ל 30,000 תלמידים עם רמת מורכבות רפואית גבוהה.

5.      פגיעה באיכות השירות הסיעודי  - הורדת שכר לאחיות

5.1.   במכרז בריאות התלמיד המציע חויב להצמיד את שכר האחיות להסכם הקיבוצי, ולשלם לאחיות את כל התנאים בהתאם להסכם הקיבוצי.

5.2.   במכרז החינוך המיוחד 2014 שכר שעה מרבי ברוטו לאחות (כולל נסיעות) - ממנו על המציע עוד לתת הנחה, הינה כ-30 ₪ לשעה. אין אחות מקצועית ומיומנת שתיאות לעבוד בשכר זעום שכזה!

5.3.   ולמען הסר ספק, אין מדובר בעבודה לאחות מתחילה או לחסרת הכשרה מקצועית: מדובר באחיות מקצועיות ומסורות הצמודות לילדים מונשמים עם קנולה, ילדים אלו זקוקים להשגחה מתמדת ובמקרי חירום אף להחלפת קנולה, ילדים אשר יכולים לאכול רק דרך צינורית גאסטטוסרום ואף לקבל את התרופות דרך הגסטרו, ילדים שזקוקים לצינתור של שלפוחית השתן וילדים הזקוקים לחמצן באופן שוטף - אחיות מסורות שעובדות שנים עם הילדים ומלוות  אותם באופן צמוד במצבים רפואיים ואישיים קשים.

 

על מנת להבטיח לתלמידי החינוך המיוחד את השירות הרפואי והסעיודי הנדרש להם, על משרד החינוך להגדיר את שכר האחיות בחינוך המיוחד בדומה לתנאי השכר שקבע משרד הבריאות לאחיות בעבודה המקבילה – בפרוייקט בריאות התלמיד.

 

6.      פגיעה בזמינות השירות הרפואי – הפחתת מספר שעות רופא לתלמיד

6.1.   בחינוך המיוחד 2009 קבע המשרד כי רופא במשרה מלאה יתן שירות ל - 450 תלמידים. בחינוך המיוחד 2014 צמצם משרד החינוך בצורה משמעותית את פרק הזמן שינתן לכל תלמיד על ידי הרופא על ידי כך שהגדיל את מספר התלמידים למשרת רופא ל -  540.

מדובר בירידה של 20% במספר שעות הרופא שיקבל כל תלמיד בחינוך המיוחד, ובפגיעה משמעותית בילדים.

6.2.   מעבר לפגיעה המשמעותית בבריאות התלמידים, האמור הינו בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 1.2-21 משנת 1999 אשר פורסם בעקבות חקיקת חוק החינוך המיוחד ואשר לפיו:

"...משאבים לאספקת השירותים של הרופאים יוקצו מדי שנה ברמת המתי"א  (=מרכז תמיכה יישובי-אזורי) ויהיו מכסה משותפת למסגרות החינוך באזור השירות של המתי"א. ההקצאה תיעשה על-פי המפתח כדלקמן: משרה אחת ל-450 תלמידים בגני ילדים להחינוך המיוחד, בבתי-ספר להחינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות בבתי-ספר של החינוך הרגיל שהתקן הבסיסי להן מוקצה ממקור 06; דהיינו, שעה אחת ל-10 תלמידים (5 שעות בודדות בשנה לתלמיד). ..."

 

הורדת כמות השעות, בהשוואה לחוזר המנכל ולהיקף השעות הניתן כיום, תגרום להורדה משמעותית באיכות הרפואה הניתנת לתלמידים בחינוך המיוחד.

 

6.3.   בפרק האיכות, המציע נמדד על "המפתח המוצע להקצאת מספר תלמידים לשעה שבועית  של רופא", המדובר ב"סעיף מחיר" במסווה של "סעיף איכות", מכיוון שבמכרז קיבעו את מספר שעות רופא (125,000 שעות). ואין כאן מדד של איכות.

 

7.      פגיעה בדרישות האיכות ממנהל הפרויקט - הסמכות הרפואית העליונה של הפעילות

7.1.   בחינוך המיוחד 2009 מנהל פרויקט נידרש לניסיון של 15 שנים ומעלה לצורך קבלת מירב הנקודות ולעומת זאת בהחינוך המיוחד 2014 הרף הורד ונדרש רק ניסיון של 10 שנים.

7.2.   בחינוך המיוחד 2009 היה ניקוד נוסף עבור תואר פרופסור ובהחינוך המיוחד 2014 הורד תנאי איכותי זה.

7.3.   בחינוך המיוחד 2009 היה ניקוד נוסף עבור הכשרה רלוונטית נוספת ובהחינוך המיוחד 2014 הורד תנאי איכותי זה.

7.4.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

                                  א.         בחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד נוסף באם מנהל הפרויקט הוא רופא. זהו פרדוקס לתת ניקוד נוסף עבור תנאי סף (סע' 6.12.2) שכן כל המציעים מחויבים להעסיק רופא כמנהל הפרויקט ולכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

                                  ב.         בחינוך המיוחד 2014 הוגדר סעיף חדש של "מתן שירות באתר הלקוח". מכיוון שההגדרה של "אתר הלקוח" כללית מידי וכל מציע יכול לעמוד בה, הרי שכל מציע יקבל את מלוא הניקוד עבור סעיף זה, ואין כאן מדד של איכות.

7.5.   לעומת זאת במכרז בריאות התלמיד קיימות דרישות ברורות לאיכות המנהל הרפואי.

להלן דרישות ניירת מכרז בריאות התלמיד מרופא/ת המטה הארצי –( ראו סעיף 7.7.4 , עמ' 26 לניירת המכרז):

                                  א.         בעל/ת רישיון תקף לעסוק ברפואה במדינת ישראל.

                                  ב.         בעל/ת התמחות ברפואת ילדים ו/או בבריאות הציבור.

                                  ג.          בעל/ת ותק של 5 שנים לפחות באחד מתחומי ההתמחות האמורים לעיל.      
 לעניין זה יחושבו שנות הניסיון החל מהתאריך המוקדם מבין תאריכי קבלת    
 תעודת ההתמחות שהוזכרו לעיל (סעיף
7.7.4.2)
.

                                  ד.          במהלך חמש השנים האחרונות עסק/ה בתחום בריאות הציבור ו/או רפואת   
 ילדים לפחות שלוש שנים במצטבר.

                                  ה.         בעל/ת ותק ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות הכולל ניהול צוות עובדים של 5
 עובדים לכל הפחות בתחומי הבריאות כהגדרתם בסעיף
2
לעיל.

                                  ו.          רופאת המטה הארצי מצהירה כי היא מתכוונת לעבוד עבור המציע כרופאת
מטה בכירה לכל אורך תקופת ההתקשרות.

                                  ז.          רופאת המטה הארצי איננה חלק מהצעתו של מציע אחר למכרז זה

כפי שניתן לראות, קיים פער משמעותי בין האיכות הנדרשת בבריאות התלמיד לאיכות הנדרשת בחינוך המיוחד 2014.

בחינוך המיוחד 2014 המנהל הרפואי הטוב ביותר עבור עורכי המכרז ואשר יכה במירב הנקודות הינו רופא כללי, צעיר עם 10 שנות ניסיון, שעבד בבית אבות וללא התמחות (רפואית ו/או בתחום). כפי שתואר לעייל, מנהל רפואי זה לא היה עומד כלל בדרישות האיכות של בריאות התלמיד.

 

8.      פגיעה ברמת הניהול והפיקוח על השירות הרפואי - רכזים מחוזיים לפעילות רפואית

8.1.   בחינוך המיוחד 2009 נכלל סעיף "התאמת הכשרת העובדים המיועדים" בפעילות עבור ילדים בחינוך המיוחד. בהחינוך המיוחד 2014 הורדה הדרישה לניסיון והתאמת הכשרת העובדים המיועדים.

8.2.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

                                  א.         בחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד נוסף עבור כל רכז רפואי שהוא גם רופא.  זהו פרדוקס לתת ניקוד נוסף עבור תנאי סף (סע' 6.12.2) שכן כל המציעים מחוייבים להעסיק רופא כרכז רפואי, ולכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

                      ב.              לאור המורכבות והאחריות של תפקיד הרכז הרפואי ומהנימוקים שהוצגו לעיל, ראוי היה לתת דגש על הרמה המקצועית והניסיון של הרכזים.

 

9.      פגיעה ברמת הניהול והפיקוח על השירות הסיעודי - רכזים מחוזיים לפעילות סיעוד

9.1.   בחינוך המיוחד 2009 נכלל סעיף "התאמת הכשרת העובדים המיועדים" בפעילות עבור ילדים בחינוך המיוחד. בחינוך המיוחד 2014 ירדה דרישת "ניסיון והתאמת הכשרת העובדים המיועדים".

9.2.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

בהחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד באם הרכז הסיעודי הוא בעל תואר אקדמי בתחום הסיעוד. להבנתנו מדובר בפרדוקס שכן לא סביר לתת ניקוד עבור תנאי סף (סע'6.12.5). שכן כל המציעים מחויבים להעסיק אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמי כרכז סיעודי לכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

9.3.   לעומת החינוך המיוחד 2014, בבריאות התלמיד קיימות דרישות איכותיות לרכז האזורי. להלן דרישות המכרז בבריאות התלמיד. דרישות ניירת מכרז בריאות התלמיד מ"אח/ות אזורית  – (ראו סעיף 7.7 .7 , עמ' 28 לניירת המכרז):

                                  א.         על המציע להציע שלוש אחיות אזוריות כך שכל אחד מהם/ן עומד בנפרד בכל התנאים בסעיפים7.7.7.3 עד7.7.7.9.

                                  ב.         מובהר כי אי-עמידה של אחד מהאחים האזורים בתנאי הסף הינה עילה לפסילת ההצעה כולה.

                                  ג.          על האח/ות האזורי/ת להיות בעל/ת השכלה אקדמית כמצוין בלפחות אחת מן האופציות להלן:

·        בעל/ת תואר ראשון בסיעוד.

·        בעל/ת תואר שני בסיעוד.

·        בעל/ת תואר ראשון במנהל בריאות.

·        בעל/ת תואר ראשון במנהל מערכות בריאות.

·        בעל/ת תואר שני בבריאות הציבור (^?^).

                                  ד.          בעל/ת רישיון לעסוק במדינת ישראל.

                                  ה.         בעל/ת ניסיון מקצועי בעבודה בסיעוד בפועל של 5 שנים לפחות ממועד קבלת הרישיון בסיעוד.

                                  ו.          עסק/ה בחמש השנים האחרונות בתחום הסיעוד כאשר מתוכן לא פחות משלוש שנים רצופות בבריאות הציבור.

                                  ז.          בעל/ת ותק ניהולי מוכח של שנתיים לפחות, נכון למועד הגשת ההצעות הכולל ניהול (מנהלי או הנחיה מקצועית) צוות עובדים של לכל הפחות 5 עובדים בתחומי הבריאות כהגדרתם בסעיף2 לעיל בממוצע (כלומר - 12 חודשים בהם בממוצע הועסקו 5 עובדים).

                                  ח.         האחות האזורית מצהירה כי היא מתכוונת לעבוד עבור המציע במשרה מלאה כאחות אזורית לכל אורך תקופת ההתקשרות.

                                  ט.         האחות האזורית איננה חלק מהצעתו של מציע אחר למכרז זה.

 

כפי שניתן לראות, קיים פער משמעותי בין האיכות הנדרשת בבריאות התלמיד לאיכות הנדרשת בחינוך המיוחד 2014. בחינוך המיוחד 2014, הרכזת שתקבל את מלוא ניקוד האיכות, היא אחות עם 10 שנות ניסיון, שעבדה בבית אבות וללא ניסיון בעבודה עם ילדים. כפי שתואר לעיל, רכזת סיעודית זו לא הייתה עומדת כלל בדרישות האיכות של בריאות התלמיד.

 

10.  פערים בשירות הרפואי שמקבלים תלמידי החינוך המיוחד לעומת התלמידים במסגרות החינוך הרגילות

10.1.          בעוד שבבריאות התלמיד קבע המשרד דרישות איכות קפדניות לגבי ניסיון המציע, התוכנית האופרטיבית, תוכנית ההדרכה, ועוד, ובחינוך המיוחד 2009 נדרש היה להציג מתודולוגיה, הרי שמסיבה לא ברורה בחינוך המיוחד 2014 ירד פרק איכות זה.

10.2.          להלן פרוט תת סעיף איכות "מקצועיות המציע בתחום שרותי הבריאות" מתוך פרק איכות "ניסיון המציע" (סע' 10.2.6.2.2  בעמ' 32 לניירת מכרז בריאות התלמיד):

                                        א.   מתן שרות איכותי ומקצועי בתחום הבריאות התלמיד. ספק שלא סיפק שירותי בריאות התלמיד בעשור האחרון ידורג על בסיס פרויקטים אחרים בתחום הבריאות.

                                        ב.   ניסיון בהפעלה וניהול ישיר של שרות בתחום הבריאות מול גופים מוסדיים גדולים.

                                         ג.   הפגנת בקיאות בדרישות וצרכים משתמעים, צפיית בלת״מים ויצירתיות בהבטחת הישגים.

                                        ד.   ניסיון המעיד על מקצועיות מיוחדת בתחום בריאות הציבור.

 

10.3.          להלן חלק מתת סעיף איכות בנושא "תוכנית אופרטיבית לביצוע " (ראו סע' 10.2.6.6 בעמ' 36 לניירת מכרז בריאות התלמיד):

                                        א.   המציעים מתבקשים להכין תוכנית אופרטיבית מלאה ושלמה לביצוע במקרה של זכייה במכרז (להלן ״התוכנית״). מטרת התוכנית הינה להציג יכולות ניהוליות, לוגיסטיות ותכנוניות כנדרש מטיב ההתקשרות שבעניין.

                                        ב.   התוכניות יוערכו לפי אופן בנייתן והעמקתן, לפי רציונל העבודה, ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע. עוד, יוערכו ההצעות ביחס לידע שנצבר במשרד בנוגע לשרות ולתשתיות התומכות בו וכן אחת ביחס לשניה.

                                         ג.   על כל תוכנית להכיל גם תוכנית עסקית לעמידה בתקציב ההתקשרות לרבות פירוט ההשקעות, עלויות ישירות, עלויות מנהלה וכיוצ״ב. וכן אמצעים למימון הקמת ורכישת הציוד הנחוץ ולמימון הפעילות השוטפת.

 

אלו רק מקצת הדרישות האיכותיות המופיעות במכרז בריאות התלמיד- פירוט מלא של הדרישות ראו בנספח א'.

 

11.  סיכום ומסקנות ביחס למרכיב האיכות בהחינוך המיוחד 2014

כפי שחוזר ועולה במסמך זה, מכרז החינוך המיוחד 2014 מביא עימו פגיעה חמורה באיכות השירות הרפואי והסיעודי הניתן לתלמידי החינוך המיוחד.

עורכי מכרז החינוך המיוחד 2014, למרות המורכבות הרפואית הגבוהה הטמונה בו, בחרו להעדיף את המציע הזול ביותר על פני השירות האיכותי ביותר לילדים החלשים ביותר באוכלוסיה.

מן הראוי היה כי משרד החינוך היה מאמץ את דפוס הבחירה של משרד הבריאות לגבי כלל ילדי ישראל, לפיו לילדינו מגיע השירות האיכותי ביותר שניתן לקבל.

 

מכרז אספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד –

 השוואה בין מכרז החינוך המיוחד 2009 לבין מכרז החינוך המיוחד 2014

ומכרז בריאות התלמיד

1.      רקע

1.1.   בתאריך 26 למאי 2014 פרסם משרד החינוך ("המשרד") את מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2014").

1.2.   על פי ניירת החינוך המיוחד 2014, כ- 30,000 תלמידים עם צרכים מיוחדים בעלי לקויות מסוגים שונים בחינוך הרשמי זכאים לשירותים רפואיים וסיעודיים (משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות המונשמים באמצעות מכונה, ילדים הנזקקים לאכלה בעזרה קנולה, צינורית, ילדים בעלי פיגור בנוני, אוטיסטים ועוד).  מדובר בשירות רפואי וסיעודי לילדים עם רמת מורכבות רפואית גבוהה מאוד.

1.3.   החינוך המיוחד 2014 נחזה להיות מכרז מחיר (60%) ואיכות (40%), כלומר מכרז שמרכיבי הציון עבור איכות המציע והצוות המוצע הינם בהיקף של 40% מהציון הכולל. מקריאת ניירת המכרז עולה כי תנאי האיכות הם כאלו שכל חברה שעומדת בתנאי הסף תקבל את מלוא נקודות האיכות ולפיכך מדובר ב"מכרז מחיר" בלבד - הזוכה שייבחר בו יהיה המציע שייתן את הצעת המחיר הזולה ביותר ואשר רמת האיכות שלו לא הייתה נושא לבחינה, וזאת בניגוד למכרזים קודמים:

                      א.              המכרז הקודם משנת 2009 שבו אחוז האיכות היה 50%. להלן בהמשך המסמך יפורטו ההבדלים.

                      ב.              מכרז משרד הבריאות למתן שירותי בריאות התלמיד, המתייחס לתלמידים בריאים, בו התחרות בין המציעים לא הייתה על המחיר, אלה על האיכות בלבד.

1.4.   בעוד שבמכרז בריאות התלמיד, המדינה קבעה שהקריטריון היחיד הוא רמת האיכות והמקצועיות הרפואית, הרי שבמכרז החינוך המיוחד 2014 המדינה בוחרת לחסוך עלויות שישפיעו על התלמידים בחינוך המיוחד, אותם תלמידים עם רמת המורכבות הרפואית הגבוהה ביותר במערכת החינוך, ולקבוע שמרכיב האיכות יהווה רק  40%, (כפי שיפורט בהמשך, כל מציע שיעמוד שתנאי הסף יקבל את מלוא  40%), כך שבפועל מדובר במכרז שהוא 100% מחיר, לעומת 100% איכות במכרז בריאות התלמיד. יוצא כי משרד החינוך קבע כי המציע שיצמצם את ההוצאה על התלמידים המורכבים ביותר מבחינה רפואית במערכת החינוך, הוא שיזכה, וזאת לעומת מכרז בריאות התלמיד שבו המדינה קבעה שהמציע האיכותי ביותר יזכה.

 

2.      המכרזים

2.1.   בחודש יולי 2009 פרסם משרד החינוך מכרז 10/5.09 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2009").

2.2.   בחודש יולי 2012 פרסם משרד הבריאות את מכרז מס' 55/2012 לאספקת שירותי בריאות התלמיד ("מכרז בריאות התלמיד")

2.3.   ב- 26 למאי 2014 פרסם משרד החינוך את מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד ("החינוך המיוחד 2014").

 

3.      כשלי מכרז החינוך המיוחד 2014

3.1.   השתתת התחרות בין המציעים על אמות מידה של מחיר בלבד, תגרום לפגיעה חמורה באיכות הטיפול בתלמיד החינוך המיוחד.

3.2.   יתרה מזאת, סעיפי המכרז מחייבים פגיעה מהותית בתנאי ההעסקה של האחיות, מכאן גם באיכות הטיפול הרפואי והסיעודי שיוענק בסופו של דבר לילדים הנזקקים לו ביותר – באשר הגעתם לבית הספר מותנית בהימצאות האחות האישית במסגרת החינוכית.

3.3.   המכרז מפחית בכ-20% את כמות השעות שהרופא יוכל להקדיש לכל תלמיד בחינוך המיוחד.

3.4.   פגיעה באיכות הטיפול הרפואי והסיעודי על ידי פיחות כה ניכר באמות המידה המקצועיות ובנסיון הנדרש לאספקת השירותים הרפואיים והסיעודיים לילדים עם צרכים מיוחדים.

3.5.   בחירה על פי קריטריונים של מחיר, ולא איכות, והויתור המודע  על אמות מידה קפדניות של הכשרה, התמחות, ותק וניסיון רלבנטי לטיפול באוכלוסייה המדוברת מביאים לאבסורד: מנהל שיימצא "המצטיין" על פי הכללים המקלים עד זרה של המכרז הנוכחי אפילו לא היה זוכה לרף המינימאלי של "כשיר לניהול רפואי של פרוייקט בריאות התלמיד!!!

מכרז 19/5.2014 לאספקת שירותים רפואיים לתלמידים במסגרת החינוך המיוחד פוגע במודע ומלכתחילה באיכות השירות הרפואי שיקבלו דווקא התלמידים הזקוקים לו ביותר!!!

על משרד החינוך לאמץ את קביעות משרד הבריאות ולהגדיר אף הוא את המסגרת הכוללת של עלות השירות הרפואי והסיעודי הנדרש.

על מנת להבטיח לתלמידי החינוך המיוחד את השירות הרפואי והסעיודי הנדרש להם, על משרד החינוך לבחור בספק שיבטיח להעניק את השירות האיכותי ביותר באותה מסגרת תקציבית נתונה.

4.      פגיעה באיכות הנדרשת במכרז 2014 לעומת דרישות מכרז 2009 ולעומת בריאות התלמיד -השוואת אופן ניקוד ההצעה

4.1.   במכרז בריאות התלמיד שהוציא משרד הבריאות, מרכיב האיכות היווה 100% מהקרטריון לבחירת הספק הזוכה. במכרז החינוך המיוחד 2009 ציון האיכות היה  50%, ואילו במכרז החינוך המיוחד 2014, אפילו את המדד הנמוך הזה הפחיתו ל- 40%.

4.2.   בחינוך המיוחד 2014, הקריטריונים לקבלת ציון האיכות המקסימלי כה נמוכים, עד שכל מציע שעמד בתנאי הסף יוכל לקבל את מלוא הנקודות, ולכן מדובר על 100% מחיר, ו-0% איכות. בשונה מבריאות התלמיד ששם היה 100% איכות ו 0% מחיר. המשמעות שמי שיחסוך הכי הרבה על הילדים יפעיל את השירות הרפואי והסיעודי.

4.3.   בהחינוך המיוחד 2009 מרכיב האיכות כלל  פרק "שיטת עבודה" שבה מתאר הספק את אופן הערכות, הביצוע והבקרה על הפעילות. פרק זה אשר היווה 10% מכלל מרכיב האיכות. בחינוך המיוחד 2014 הורד פרק איכות של "שיטת עבודה".

4.4.   הורדת המשקל של התמחות וניסיון בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בחינוך המיוחד 2009 פרק "ניסיון המציע" כלל ניקוד נוסף עבור "התמחות באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים" –בחינוך המיוחד 2014 ירד סעיף איכות זה.

4.5.   ניסיון בהפעלת שירותי סיעוד על ידי אחים / אחיות בעלי הסמכה

                               א.       בחינוך המיוחד  2009 לצורך קבלת מירב הנקודות נדרש המציע להציג ניסיון של 9 שנים, בעוד שהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל 7 שנים.

                               ב.       בחינוך המיוחד 2009 דרישת הסף להשתתפות במכרז הייתה העסקה של לפחות 30,000 שעות אחיות בשנה, ואילו בהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל 20,000 שעות עבודה של אחיות בלבד.

                               ג.       בחינוך המיוחד 2009 לצורך קבלת מירב הנקודות נדרש המציע לביצוע של 90,000 שעות סיעוד, ואילו בהחינוך המיוחד 2014 ירד המספר ל- 60,000 שעות בלבד.

                               ד.       בהחינוך המיוחד 2009 נדרש ניסיון של לפחות 50% מהשעות שבוצעו בפעילות עם ילדים ובני נוער. בהחינוך המיוחד 2014 ירדה דרישה זו.

בהתאם לתנאים אלה, חברה שהעסיקה 26 אחיות בבתי אבות או פעילות אחרת הינה  המתמודדת האיכותית ביותר להעניק שירות לתלמידים בחינוך המיוחד, תלמידים עם המורכבות הרפואית הגבוהה ביותר במערכת החינוך.

חברה זו, שכאמור על פי תנאי המכרז הינה האיכותית ביותר בהתאם לדרישות עורך המכרז, תידרש ולהעסיק 150 אחיות, בפריסה ארצית ולתת שירות רפואי ל 30,000 תלמידים עם רמת מורכבות רפואית גבוהה.

5.      פגיעה באיכות השירות הסיעודי  - הורדת שכר לאחיות

5.1.   במכרז בריאות התלמיד המציע חויב להצמיד את שכר האחיות להסכם הקיבוצי, ולשלם לאחיות את כל התנאים בהתאם להסכם הקיבוצי.

5.2.   במכרז החינוך המיוחד 2014 שכר שעה מרבי ברוטו לאחות (כולל נסיעות) - ממנו על המציע עוד לתת הנחה, הינה כ-30 ₪ לשעה. אין אחות מקצועית ומיומנת שתיאות לעבוד בשכר זעום שכזה!

5.3.   ולמען הסר ספק, אין מדובר בעבודה לאחות מתחילה או לחסרת הכשרה מקצועית: מדובר באחיות מקצועיות ומסורות הצמודות לילדים מונשמים עם קנולה, ילדים אלו זקוקים להשגחה מתמדת ובמקרי חירום אף להחלפת קנולה, ילדים אשר יכולים לאכול רק דרך צינורית גאסטטוסרום ואף לקבל את התרופות דרך הגסטרו, ילדים שזקוקים לצינתור של שלפוחית השתן וילדים הזקוקים לחמצן באופן שוטף - אחיות מסורות שעובדות שנים עם הילדים ומלוות  אותם באופן צמוד במצבים רפואיים ואישיים קשים.

 

על מנת להבטיח לתלמידי החינוך המיוחד את השירות הרפואי והסעיודי הנדרש להם, על משרד החינוך להגדיר את שכר האחיות בחינוך המיוחד בדומה לתנאי השכר שקבע משרד הבריאות לאחיות בעבודה המקבילה – בפרוייקט בריאות התלמיד.

 

6.      פגיעה בזמינות השירות הרפואי – הפחתת מספר שעות רופא לתלמיד

6.1.   בחינוך המיוחד 2009 קבע המשרד כי רופא במשרה מלאה יתן שירות ל - 450 תלמידים. בחינוך המיוחד 2014 צמצם משרד החינוך בצורה משמעותית את פרק הזמן שינתן לכל תלמיד על ידי הרופא על ידי כך שהגדיל את מספר התלמידים למשרת רופא ל -  540.

מדובר בירידה של 20% במספר שעות הרופא שיקבל כל תלמיד בחינוך המיוחד, ובפגיעה משמעותית בילדים.

6.2.   מעבר לפגיעה המשמעותית בבריאות התלמידים, האמור הינו בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 1.2-21 משנת 1999 אשר פורסם בעקבות חקיקת חוק החינוך המיוחד ואשר לפיו:

"...משאבים לאספקת השירותים של הרופאים יוקצו מדי שנה ברמת המתי"א  (=מרכז תמיכה יישובי-אזורי) ויהיו מכסה משותפת למסגרות החינוך באזור השירות של המתי"א. ההקצאה תיעשה על-פי המפתח כדלקמן: משרה אחת ל-450 תלמידים בגני ילדים להחינוך המיוחד, בבתי-ספר להחינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות בבתי-ספר של החינוך הרגיל שהתקן הבסיסי להן מוקצה ממקור 06; דהיינו, שעה אחת ל-10 תלמידים (5 שעות בודדות בשנה לתלמיד). ..."

 

הורדת כמות השעות, בהשוואה לחוזר המנכל ולהיקף השעות הניתן כיום, תגרום להורדה משמעותית באיכות הרפואה הניתנת לתלמידים בחינוך המיוחד.

 

6.3.   בפרק האיכות, המציע נמדד על "המפתח המוצע להקצאת מספר תלמידים לשעה שבועית  של רופא", המדובר ב"סעיף מחיר" במסווה של "סעיף איכות", מכיוון שבמכרז קיבעו את מספר שעות רופא (125,000 שעות). ואין כאן מדד של איכות.

 

7.      פגיעה בדרישות האיכות ממנהל הפרויקט - הסמכות הרפואית העליונה של הפעילות

7.1.   בחינוך המיוחד 2009 מנהל פרויקט נידרש לניסיון של 15 שנים ומעלה לצורך קבלת מירב הנקודות ולעומת זאת בהחינוך המיוחד 2014 הרף הורד ונדרש רק ניסיון של 10 שנים.

7.2.   בחינוך המיוחד 2009 היה ניקוד נוסף עבור תואר פרופסור ובהחינוך המיוחד 2014 הורד תנאי איכותי זה.

7.3.   בחינוך המיוחד 2009 היה ניקוד נוסף עבור הכשרה רלוונטית נוספת ובהחינוך המיוחד 2014 הורד תנאי איכותי זה.

7.4.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

                                  א.         בחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד נוסף באם מנהל הפרויקט הוא רופא. זהו פרדוקס לתת ניקוד נוסף עבור תנאי סף (סע' 6.12.2) שכן כל המציעים מחויבים להעסיק רופא כמנהל הפרויקט ולכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

                                  ב.         בחינוך המיוחד 2014 הוגדר סעיף חדש של "מתן שירות באתר הלקוח". מכיוון שההגדרה של "אתר הלקוח" כללית מידי וכל מציע יכול לעמוד בה, הרי שכל מציע יקבל את מלוא הניקוד עבור סעיף זה, ואין כאן מדד של איכות.

7.5.   לעומת זאת במכרז בריאות התלמיד קיימות דרישות ברורות לאיכות המנהל הרפואי.

להלן דרישות ניירת מכרז בריאות התלמיד מרופא/ת המטה הארצי –( ראו סעיף 7.7.4 , עמ' 26 לניירת המכרז):

                                  א.         בעל/ת רישיון תקף לעסוק ברפואה במדינת ישראל.

                                  ב.         בעל/ת התמחות ברפואת ילדים ו/או בבריאות הציבור.

                                  ג.          בעל/ת ותק של 5 שנים לפחות באחד מתחומי ההתמחות האמורים לעיל.      
 לעניין זה יחושבו שנות הניסיון החל מהתאריך המוקדם מבין תאריכי קבלת    
 תעודת ההתמחות שהוזכרו לעיל (סעיף
7.7.4.2)
.

                                  ד.          במהלך חמש השנים האחרונות עסק/ה בתחום בריאות הציבור ו/או רפואת   
 ילדים לפחות שלוש שנים במצטבר.

                                  ה.         בעל/ת ותק ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות הכולל ניהול צוות עובדים של 5
 עובדים לכל הפחות בתחומי הבריאות כהגדרתם בסעיף
2
לעיל.

                                  ו.          רופאת המטה הארצי מצהירה כי היא מתכוונת לעבוד עבור המציע כרופאת
מטה בכירה לכל אורך תקופת ההתקשרות.

                                  ז.          רופאת המטה הארצי איננה חלק מהצעתו של מציע אחר למכרז זה

כפי שניתן לראות, קיים פער משמעותי בין האיכות הנדרשת בבריאות התלמיד לאיכות הנדרשת בחינוך המיוחד 2014.

בחינוך המיוחד 2014 המנהל הרפואי הטוב ביותר עבור עורכי המכרז ואשר יכה במירב הנקודות הינו רופא כללי, צעיר עם 10 שנות ניסיון, שעבד בבית אבות וללא התמחות (רפואית ו/או בתחום). כפי שתואר לעייל, מנהל רפואי זה לא היה עומד כלל בדרישות האיכות של בריאות התלמיד.

 

8.      פגיעה ברמת הניהול והפיקוח על השירות הרפואי - רכזים מחוזיים לפעילות רפואית

8.1.   בחינוך המיוחד 2009 נכלל סעיף "התאמת הכשרת העובדים המיועדים" בפעילות עבור ילדים בחינוך המיוחד. בהחינוך המיוחד 2014 הורדה הדרישה לניסיון והתאמת הכשרת העובדים המיועדים.

8.2.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

                                  א.         בחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד נוסף עבור כל רכז רפואי שהוא גם רופא.  זהו פרדוקס לתת ניקוד נוסף עבור תנאי סף (סע' 6.12.2) שכן כל המציעים מחוייבים להעסיק רופא כרכז רפואי, ולכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

                      ב.              לאור המורכבות והאחריות של תפקיד הרכז הרפואי ומהנימוקים שהוצגו לעיל, ראוי היה לתת דגש על הרמה המקצועית והניסיון של הרכזים.

 

9.      פגיעה ברמת הניהול והפיקוח על השירות הסיעודי - רכזים מחוזיים לפעילות סיעוד

9.1.   בחינוך המיוחד 2009 נכלל סעיף "התאמת הכשרת העובדים המיועדים" בפעילות עבור ילדים בחינוך המיוחד. בחינוך המיוחד 2014 ירדה דרישת "ניסיון והתאמת הכשרת העובדים המיועדים".

9.2.   הקלות שבה ניתן לצבור נקודות "איכות" במכרז 2014:

בהחינוך המיוחד 2014 ניתן ניקוד באם הרכז הסיעודי הוא בעל תואר אקדמי בתחום הסיעוד. להבנתנו מדובר בפרדוקס שכן לא סביר לתת ניקוד עבור תנאי סף (סע'6.12.5). שכן כל המציעים מחויבים להעסיק אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמי כרכז סיעודי לכן כל מציע שעמד בתנאי הסף יקבל את מלוא הניקוד, ואין כאן מדד של איכות.

9.3.   לעומת החינוך המיוחד 2014, בבריאות התלמיד קיימות דרישות איכותיות לרכז האזורי. להלן דרישות המכרז בבריאות התלמיד. דרישות ניירת מכרז בריאות התלמיד מ"אח/ות אזורית  – (ראו סעיף 7.7 .7 , עמ' 28 לניירת המכרז):

                                  א.         על המציע להציע שלוש אחיות אזוריות כך שכל אחד מהם/ן עומד בנפרד בכל התנאים בסעיפים7.7.7.3 עד7.7.7.9.

                                  ב.         מובהר כי אי-עמידה של אחד מהאחים האזורים בתנאי הסף הינה עילה לפסילת ההצעה כולה.

                                  ג.          על האח/ות האזורי/ת להיות בעל/ת השכלה אקדמית כמצוין בלפחות אחת מן האופציות להלן:

·        בעל/ת תואר ראשון בסיעוד.

·        בעל/ת תואר שני בסיעוד.

·        בעל/ת תואר ראשון במנהל בריאות.

·        בעל/ת תואר ראשון במנהל מערכות בריאות.

·        בעל/ת תואר שני בבריאות הציבור (^?^).

                                  ד.          בעל/ת רישיון לעסוק במדינת ישראל.

                                  ה.         בעל/ת ניסיון מקצועי בעבודה בסיעוד בפועל של 5 שנים לפחות ממועד קבלת הרישיון בסיעוד.

                                  ו.          עסק/ה בחמש השנים האחרונות בתחום הסיעוד כאשר מתוכן לא פחות משלוש שנים רצופות בבריאות הציבור.

                                  ז.          בעל/ת ותק ניהולי מוכח של שנתיים לפחות, נכון למועד הגשת ההצעות הכולל ניהול (מנהלי או הנחיה מקצועית) צוות עובדים של לכל הפחות 5 עובדים בתחומי הבריאות כהגדרתם בסעיף2 לעיל בממוצע (כלומר - 12 חודשים בהם בממוצע הועסקו 5 עובדים).

                                  ח.         האחות האזורית מצהירה כי היא מתכוונת לעבוד עבור המציע במשרה מלאה כאחות אזורית לכל אורך תקופת ההתקשרות.

                                  ט.         האחות האזורית איננה חלק מהצעתו של מציע אחר למכרז זה.

 

כפי שניתן לראות, קיים פער משמעותי בין האיכות הנדרשת בבריאות התלמיד לאיכות הנדרשת בחינוך המיוחד 2014. בחינוך המיוחד 2014, הרכזת שתקבל את מלוא ניקוד האיכות, היא אחות עם 10 שנות ניסיון, שעבדה בבית אבות וללא ניסיון בעבודה עם ילדים. כפי שתואר לעיל, רכזת סיעודית זו לא הייתה עומדת כלל בדרישות האיכות של בריאות התלמיד.

 

10.  פערים בשירות הרפואי שמקבלים תלמידי החינוך המיוחד לעומת התלמידים במסגרות החינוך הרגילות

10.1.          בעוד שבבריאות התלמיד קבע המשרד דרישות איכות קפדניות לגבי ניסיון המציע, התוכנית האופרטיבית, תוכנית ההדרכה, ועוד, ובחינוך המיוחד 2009 נדרש היה להציג מתודולוגיה, הרי שמסיבה לא ברורה בחינוך המיוחד 2014 ירד פרק איכות זה.

10.2.          להלן פרוט תת סעיף איכות "מקצועיות המציע בתחום שרותי הבריאות" מתוך פרק איכות "ניסיון המציע" (סע' 10.2.6.2.2  בעמ' 32 לניירת מכרז בריאות התלמיד):

                                        א.   מתן שרות איכותי ומקצועי בתחום הבריאות התלמיד. ספק שלא סיפק שירותי בריאות התלמיד בעשור האחרון ידורג על בסיס פרויקטים אחרים בתחום הבריאות.

                                        ב.   ניסיון בהפעלה וניהול ישיר של שרות בתחום הבריאות מול גופים מוסדיים גדולים.

                                         ג.   הפגנת בקיאות בדרישות וצרכים משתמעים, צפיית בלת״מים ויצירתיות בהבטחת הישגים.

                                        ד.   ניסיון המעיד על מקצועיות מיוחדת בתחום בריאות הציבור.

 

10.3.          להלן חלק מתת סעיף איכות בנושא "תוכנית אופרטיבית לביצוע " (ראו סע' 10.2.6.6 בעמ' 36 לניירת מכרז בריאות התלמיד):

                                        א.   המציעים מתבקשים להכין תוכנית אופרטיבית מלאה ושלמה לביצוע במקרה של זכייה במכרז (להלן ״התוכנית״). מטרת התוכנית הינה להציג יכולות ניהוליות, לוגיסטיות ותכנוניות כנדרש מטיב ההתקשרות שבעניין.

                                        ב.   התוכניות יוערכו לפי אופן בנייתן והעמקתן, לפי רציונל העבודה, ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע. עוד, יוערכו ההצעות ביחס לידע שנצבר במשרד בנוגע לשרות ולתשתיות התומכות בו וכן אחת ביחס לשניה.

                                         ג.   על כל תוכנית להכיל גם תוכנית עסקית לעמידה בתקציב ההתקשרות לרבות פירוט ההשקעות, עלויות ישירות, עלויות מנהלה וכיוצ״ב. וכן אמצעים למימון הקמת ורכישת הציוד הנחוץ ולמימון הפעילות השוטפת.

 

אלו רק מקצת הדרישות האיכותיות המופיעות במכרז בריאות התלמיד- פירוט מלא של הדרישות ראו בנספח א'.

 

11.  סיכום ומסקנות ביחס למרכיב האיכות בהחינוך המיוחד 2014

כפי שחוזר ועולה במסמך זה, מכרז החינוך המיוחד 2014 מביא עימו פגיעה חמורה באיכות השירות הרפואי והסיעודי הניתן לתלמידי החינוך המיוחד.

עורכי מכרז החינוך המיוחד 2014, למרות המורכבות הרפואית הגבוהה הטמונה בו, בחרו להעדיף את המציע הזול ביותר על פני השירות האיכותי ביותר לילדים החלשים ביותר באוכלוסיה.

מן הראוי היה כי משרד החינוך היה מאמץ את דפוס הבחירה של משרד הבריאות לגבי כלל ילדי ישראל, לפיו לילדינו מגיע השירות האיכותי ביותר שניתן לקבל.

 

עבור לתוכן העמוד